Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15, tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Kampania edukacyjna

 

Jednolity System Segregacji Odpadów...

 


 

Zapobiegaj powstawaniu odpadów!

Pamiętaj, nabywaj tylko taką ilość produktów, które jesteś w stanie wykorzystać, nie doprowadzając tym samym do ich przeterminowania. Racjonalne wykorzystanie zasobów wpływa na masę wprowadzanych na rynek produktów, a dalej do ilości wytworzonych odpadów. Przede wszystkim staraj się unikać powstawania odpadów:

- wybierając produkty, które nie posiadają zbędnych opakowań;

- pakując zakupy we własną, zabraną z domu torbę, rezygnując z kolejnej reklamówki;

- używając produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku;

- zawracając uwagę na to, czy opakowanie produktu nadaje się do powtórnego przetworzenia;

 - kupując towary w opakowaniach z recyklingu.

Ministerstwo Środowiska przygotowało poradnik dla gmin i mieszkańców.

http://naszesmieci.mos.gov.pl/

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_09/115b55a96afa7c937b5a3e90b6e2e3e1.pd

http://ekoszyk.mos.gov.pl

          

- zużyte baterie i akumulatory

Ważna jest rola konsumenta i jego świadomy wybór np. wtórnych ogniw baterii (nadających się do powtórnego naładowania) oraz tych o przedłużonej żywotności. Ponadto istotne jest, aby użytkownicy urządzeń, wybierali takie, które mają odpowiednią efektywność energetyczną tj. o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię.

Istnieje obowiązek selektywnego zbierania zużytych baterii i akumulatorów. Użytkownik końcowy obowiązany jest przekazać je odpowiednim podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory tj.: · prowadzącym punkty zbierania odpadów, posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych baterii i akumulatorów, · gminnym jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, · przedsiębiorcom, którzy uzyskali wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

www.zuzytebaterie.pl

Zużyte akumulatory samochodowe można przekazać m.in. sprzedawcy detalicznemu w ramach wymiany 1:1 tj. kupując nowy akumulator oddajemy stary i nie ponosimy tym samym kosztów tzw. opłaty depozytowej.

 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W związku z zawartością substancji szkodliwych (np. rtęci, ołowiu, kadmu) niezwykle istotne ze względu na ochronę zdrowia ludzi i środowiska jest właściwe zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Mając na względzie powyższe, niedozwolone jest umieszczanie ZSEiE z innymi odpadami w jednym pojemniku.

Duży wpływ na zapobieganie powstawania odpadów w tej grupie produktów mają ich wytwórcy. Ponieważ to po ich stronie istnieją możliwości, aby w procesie produkcyjnym stosowane były technologie nisko odpadowe, oraz pozwalające na łatwe naprawy i demontaż, jak również ponowne użycie elementów lub całych urządzeń.

Użytkownik końcowy, w momencie zakupu sprzętu elektronicznego i elektrycznego powinien w sposób świadomy dokonywać wyboru urządzeń bardziej trwałych. Ponadto podczas użytkowania należy stosować zasady właściwej eksploatacji sprzętu, a w przypadku wystąpienia usterek przekazywać urządzenia do naprawy.

Zużyty sprzęt powinien być przekazywany do odpowiednich podmiotów np.: firm specjalizujących się w zbieraniu tego rodzaju odpadów (posiadających stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami), sklepów mających w swojej ofercie sprzęt elektryczny i elektroniczny lub PSZOK.

     

- oleje odpadowe

Oleje odpadowe są to wszelkie mineralne, syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone. W szczególności w tej grupie odpadów wymienić należy zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne, które powstają m.in. w stacjach obsługi pojazdów, bazach transportowych i urządzeniach stosowanych w przemyśle. Ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska oleje odpadowe należy zbierać i magazynować w sposób selektywny.

Oleje odpadowe zbierane są przez punkty usługowe, takie jak: warsztaty mechaniki pojazdowej

 

- odpady zawierające azbest:

Dominującym źródłem powstawania odpadów zawierających azbest są prace remontowo-budowlane (wymiana pokryć dachowych oraz elewacji wykonanych z wyrobów azbestowo-cementowych).

Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska, co zostało jednoznacznie wskazane w ustawie prawo ochrony środowiska. Postępowanie z nim, w tym wykorzystywanie, przemieszczanie i eliminowanie, powinno odbywać się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W województwie zachodniopomorskim istnieje możliwość dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Gminy posiadające zatwierdzone programy usuwania azbestu uczestniczą w staraniach o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu ze środków m. in. z WFOŚiGW w Szczecinie.

              

- odpady medyczne i weterynaryjne

W placówkach medycznych i weterynaryjnych odpady są zbierane w sposób selektywny do specjalnych pojemników lub worków.

Ponadto mieszkańcy są zobowiązani do przekazania przeterminowanych i niewykorzystanych leków do punktów ich zbiórki – apteki, PSZOK.

 

- pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska ze względu na zawarte w nich niebezpieczne elementy takie jak baterie, akumulatory, tworzywa sztuczne czy filtry olejowe. Demontaż tych pojazdów należy prowadzić wyłącznie w legalnych demontaż stacjach demontażu!

 

- zużyte opony

Zużyte opony powstają na skutek eksploatacji pojazdów mechanicznych. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa w ruchu drogowym w przypadku zużytych opon możliwości ograniczenia powstawania odpadów polegają np. na regeneracji opon nadających się jeszcze do użytkowania. Jednakże świadomość i umiejętności kierowców w zakresie optymalnego użytkowania pojazdów np. poprzez płynny i bezpieczny styl jazdy, unikanie nadmiernego przyśpieszania i hamowania, utrzymywanie pojazdów w dobrym stanie technicznym (zbieżność kół, odpowiednie ciśnienie w oponach i ich prawidłowe przechowywanie poza sezonem użytkowania) przyczynia się do wydłużonego czasu korzystania z opon, co bezpośrednio wpływa na ograniczanie ilości wytworzonych z nich odpadów. Zużyte opony samochodów osobowych podlegają zbiórce organizowanej przez Gminy lub można je dostarczać bezpośrednio do PSZOK.

    

- odpady opakowaniowe

Zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych polega m.in. na eliminacji zbędnych część opakowań i/lub redukcji masy opakowań, stosowaniu opakowań wielokrotnego użytku oraz promowaniu produktów lokalnych (mniejsza ilości opakowań transportowych).

 

- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

Zbieraniem odpadów powstających w trakcie prac budowlanych i remontowych zajmują się przedsiębiorcy prowadzący te prace lub wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenie.

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań dokonywane samodzielnie przez prywatne osoby usuwane są przez wykonawcę usługi odbioru odpadów na zasadzie podstawienia kontenera w ramach indywidualnego zlecenia. Niewielkie ilości tego rodzaju odpadów mieszkańcy mogą również przekazać do PSZOK.

Ważne jest selektywne zbieranie odpadów budowlanych i ich niezanieczyszczanie innymi rodzajami odpadów.