Kontakt i informacje

Urząd Gminy Ustronie Morskie
ul. Rolna 2, 78 - 111 Ustronie Morskie
Pok. nr 15, tel. 94 35 14 181
e-mail: odpady@ustronie-morskie.pl

Stawki i terminy

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe (na których zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność hotelarska, wynajem kwater)

Na dzień 1 stycznia 2021 roku obowiązujące stawki wynoszą:

- 4,00 zł od 1 m3 zużytej wody w roku poprzednim (w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny);

- 9,00 zł od 1 m3 zużytej wody w roku poprzednim ( w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej).

- zniżka w przypadku kompostowania odpadów ulegających biodegradacji wynosi - 0,10 zł.

Od dnia 1 lutego 2021 roku stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- 9,60 zł od 1 m3 zużytej wody w roku poprzednim (w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny);

- 38,40 zł od 1 m3 zużytej wody w roku poprzednim (w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej).

- zniżka w przypadku kompostowania odpadów ulegających biodegradacji wynosi - 0,50 zł.

2. Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe  lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku:

- 181,90 zł za rok za jeden domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

- 727,60 zł za rok za jeden domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej.

3. Nieruchomości pozostałe:

-  Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty za

  •  Stawka opłaty za pojemnik
  1. Za pojemnik 120l – 6,35 zł
  2. Za pojemnik 240l – 12,70 zł
  3. Za pojemnik 1100l – 58,21 zł
  4. Za pojemnik 7000l – 370,43 zł

Stawka opłaty za worek 120l - 18,19  zł.

Przypominamy, że segregacja odbywa się w 5 ustawowych frakcjach: papier, szkło, plastik i metale, bio, pozostałe po segregacji.

- Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za jeden pojemnik miesięcznie w wysokości:

  •  Stawka opłaty za pojemnik
  1. Za pojemnik 120l – 25,40 zł
  2. Za pojemnik 240l – 50,80 zł
  3. Za pojemnik 1100l – 232,84 zł
  4. Za pojemnik 7000l – 1481,72 zł

Opłatę należy uiszczać w terminach zgodnych z Uchwałą nr XII/108/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości zgodnej z danymi zawartymi w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawkami opłaty wynikającymi z uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności .

Opłat należy dokonywać na indywidualny numer konta w następujących terminach:

- do dnia 15 lutego za styczeń i luty;

- do dnia 15 kwietnia za marzec i kwiecień;

- do dnia 15 czerwca za maj i czerwiec;

- do dnia 15 sierpnia za lipiec i sierpień;

- do dnia 15 października za wrzesień i październik;

- do dnia 15 grudnia za listopad i grudzień.

- opłata ryczałtowa: do dnia 31 marca a dany rok.